Biz hakda

Pro-dişli

15 ýyllyk tagallasy bilen 2006-njy ýylda döredilen “Shijiazhuang Pro-Gear Trading Co., Ltd.” Hytaýyň demirgazygynda açyk eşik we öý haýwanlaryny öndürýän we eksport ediji öňdebaryjy birine öwrüldi.

Innowasiýa, ýokary hilli, özüne çekiji dizaýn biziň maksadymyz.

Pro-Gear EUB, ABŞ, Russiýa, Aziýa we Pacificuwaş umman ýurtlaryna eksport edýär.
Göwrümi: Iki sany egin-eşik zawody,
4 köplük saklaýan zawodlar, we ygtybarly hyzmatdaşlaryň we kömekçi potratçylaryň sany.
Her aýda 100K kompýuter eşigi öndürip bileris.
Dörediş: Professional dizaýn topary we ýokary derejeli 2D nagyş tehnologiýasy we ýokary hilli görkeziş bilen 3D modellemek

Serediň

showrom (1)

showrom (2)

showrom (3)

showrom (4)

showrom (5)

showrom (6)

Esasy aýratynlyklary
PRO-GEAR, müşderiniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýerli we daşary ýurt önümçilik bazalaryna eýedir.
Iki sany ýerli zawodymyz bar - biri 100 işçi, beýlekisi 200 töweregi işçi.
Şol bir wagtyň özünde ygtybarly gatnaşygy bolan we birek-birege ynanýan hyzmatdaş zawodlarymyz bar.

factory (5)

factory (4)

Esasy önümler

hkjh

It tälimçisiniň ýygyndysy
It eýeleri üçin iň oňat eşikleri hödürlemek niýeti bilen, akylly we işleýişli, ýokary hilli moda bilen kolleksiýa döredýäris.
Egin-eşik öndürmekde 25 ýyldan gowrak tejribe toplap, it tälimçisini her gün iň gowy dostlary bilen hezil etjekdigine ynanýarys.Walkinga ýöremäge gidýärler ýa-da bilelikde hezil edýärler.
Kolleksiýamyzda hiç zat, naharlar, itler üçin sumkalar, eşikler we oýunjaklar hiç zady ýitirmeýän ähli aýratynlyklar bar.Hemmesi eşikde dogry ýerleşip biler.

gjhghdd

Okuw esbaplary
Müşderiniň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin okuw kolleksiýasyny eşikden garnituralara çenli uzaldýarys.Köp funksiýaly bel guşagyny, funksional bejeriş haltalaryny, galyndy haltalaryny we ş.m.

Kolleksiýamyzy amatly we çydamly etmek üçin ýokary öndürijilikli materiallary ulanmak barada alada edýäris.

jhlkjk

Öý haýwanlary üçin esbaplar
Gury ýerde
Pişikler, ýorganlar we düşekler
HE-de
Jorap, ýakasy, pyçak, ýüp we ş.m.
Howada
Okuw düwmeleri, oýunjaklar we ş.m.

hfgkhjg

Daşarda it geýmek
Poçi hiç wagt dilimizi bilmeýär, ýöne iň gowy dostlarymyza hakykatdanam düşünýäris.Olaryň zerurlyklaryna nädip ideg etmelidigini we gymmatly dostlarymyzy ähli şertlerde goramagy bilýäris.

Adam üçin edişimiz ýaly ähli howa şertlerinde amatly bolar ýaly anti-statik, bakteriýalara garşy, Hwi, suw geçirmeýän, şöhlelendiriji, sowadyjy we ýyladyş ýaly funksional matalary ulanýarys.